طرح توجیهی و کارآفرینی تاسیس آموزشگاه زبان های خارجی

عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… ١
فصل اول : طرح تجاری یک صفحه ای
تأسیس آموزشگاه زبان های خارجه (انگلیسی  فرانسه)…………………………………. ٣
چشم انداز………………………………………………………………………………………………… ٣
مأموریت …………………………………………………………………………………………………. ۴
اهداف……………………………………………………………………………………………………… ۴
استراتژی ………………………………………………………………………………………………….. ۵
برنامه……………………………………………………………………………………………………….. ۵
فصل دوم : طرح تجاری کلی
بخش اول : معرفی آموزشگاه ……………………………………………………………………… ٧
بخش دوم : خلاصه طرح ………………………………………………………………………….. ٩
بخش سوم : تحلیل صنعت…………………………………………………………………………. ١٢
بخش چهارم : شرح فعالیت کارآفرینان…………………………………………………………. ١۵
بخش پنجم : بخش تولید (بخش عملیاتی) ……………………………………………………. ٢٠
بخش ششم : بازاریابی ………………………………………………………………………………. ٢٢
بخش هفتم : سازماندهی ……………………………………………………………………………. ٢۵
بخش هشتم : ارزیابی ریسک ……………………………………………………………………… ٣٠
بخش نهم : سرمایه گذاری مورد نیاز طرح ……………………………………………………. ٣٣
بخش دهم : ضمیمه ………………………………………………………………………………….. ۴۶
پیوست…………………………………………………………………………………………………….. ۴٩

مقدمه :

 

سازمانهای آموزشی ، از جمله نهادهائی به شمار می روند که واکنش های مناسب و
بموقع آنها نسبت به تغییرات پیش بینی شده در آینده و یا مشکلات موجود در رشد و
توسعه و تعالی جوامع ، بسیار تعیین کننده و مهم است . بدین جهت در سازمانهای
آموزشی نیز همانند دیگر فعالیتهای اساسی انسان . کارها بایستی براساس برنامه تعیین
شده صورت گیرد . اگر چه برنامه ریزی از ابتدای آموزش رسمی کشورها دربا ره مواد
آموزشی و درسی بودجه و اعتبارات ، نیروی انسانی ، تسهیلات ، تجهیزات و غیره مورد
توجه و استفاده قرار گرفته است . اما روند فعلی تغییرات و تحولات ، در جوامع امروزی
به گونه ای است که نیاز سیستمهای آموزشی ، به برنامه ریزی و برنامه ریزان ، روز به روز
افزایش می یابد . در واقع می توان گفت که یکی از مهارتهای لازم برای یک مدیر
آموزشی تعیین نیاز و برنامه ریزی آموزشی می باشد . برنامه ریزی آموزشی مهمترین
فعالیت در امر آموزش است و تمامی بحثهایی که درباره آموزش می شود . در واقع
مقدمه ای است برای برنامه ریزی آموزشی .

درباره ی nbnbruop82594

مطلب پیشنهادی

طرح توجیهی آموزشگاه هنرهای تجسمی

  فرمت : word تعداد صفحات : ۱۲   موضوع طرح : آموزشگاه هنرهای تجسمی ( …