پروژه بیولیچینگ و کاربردهای آن در صنایع مختلف ۵۱ ص

Word2007777

بیولیچینگ

بیولیچینگ به فرآیندی گفته میشود که طی آن عناصر فلزی بوسیله  ی میکروارگانیسم ها از کانی های معدنی جدا شده و وارد فاز محلول میشوند.

در بعضی جاها از این فرآیند تحت عنوان Biorecovery,Biomining و … نام برده میشود. استخراج فلزات حاصل نهایی فعالیت میکروارگانیسم ها روی سنگ معدن است که جهت تامین انرژی خود سنگ معدن را اکسیده می کنند.

بیوتکنولوژی بعنوان فنونی که از میکروارگانیزم ها برای دسترسی به بعضی از اهداف صنعتی، بهداشتی و یا زیست محیطی استفاده می کند، تعریف شده است. یکی از کاربردهای بیوتکنولوژی در صنعت فراوری مواد معدنی و استحصال قلزات تحت عنوان بیوهیدرومتالورژی (بیولیچینگ) می باشد. اساس بیولیچینگ بر اکسیداسیون و انحلال فلزان به کمک میکروارگانیزم ها در محیط های آبی بنا نهاده شده است. نیاز روز افزون به مواد اولیه و کاهش ذخایر معدنی پرعیار، توجه به بازیابی مواد معدنی و فلزات از ضایعات جانبی صنایع و جلوگیری از هدر رفتن مواد اولیه، ضرورت مصرف بهینه ئانرژی و رعایت دقیق معیارهای زیست محیطی، باعث رشد فزاینده بیوتکنولوژی در صنعت استحصال فلزات گشته است. از فرایند فروشویی میکروبی امروزه در سطح مسیعی در مقیاس صنعتی به منظور فراوری طلا، اورانیوم، نیکل، کبالت، روی و زغال استفاده می شود.

فناوریهای جدید در هیدرومتالورژی

۱-   تاریخچه استفاده از بیوتکنولوژی در صنایعمعدنی

استفاده صنعتی مدرن از بیو تکنولوژی در بیولیچینگ مواد معدنی کم عیار ومواد استخراج شـده از معـدن مـس انجـام شـده است . در اواخر دهه ۱۹۵۰ شرکتهای مسکنکات از این فرآیند بطور موفقیت آمیزی استفاده کرد ند . بعد از این تجربـهشـرکتهای مختلفی نیز به این تکنولوژی روی آورده اند. امروزه دامپهای بیولیچینگ روشبسـیار کـم هزینـه ای بـرای استحصـال مـس از تـوده اصلی هستند که هیچ روش دیگری کمهز ینه تر از ا ین روش نمی باشد. علاوه بر موفقیت اقتصـادی دامپهـای بیولیچینـگ،عملیـات خیلی کمی برای آماده سازی این دامپها لازم می باشد . بعد از آن تجربه تااواسط دهه ۱۹۸۰ هنگامیکه اولین آزمایش بـرای بازیـابی طلای مقاوم در عملیات فیرویودر آفریقای جنوبی صورت گرفت، انجام نشده بـود . از آن زمـان بـه بعـد افـرادمختلفـی از جملـه آقایـان اسپیســاک و لاکشــمانان تحقیـقـات بسـیار زیــادی را درزمینــه بیوهیــدرومتالورژی انجـام دادنــد . بهرحــال امــروزه، کــاربردبیوهیدرومتالورژی بدلیل سادگی، هزینه کم و کاربرد برای موادمعدنی کم عیار موفقیتچشـمگیری داشـته اسـت و در طـی ۱۳سـال پیشرفت این روش به حداکثر مقدار خود رسیدهاست (۱). در دهه اخیر ترکیبی از اسیدشوئی توده ای، اسیدشوئی اکسیدمس و استفاده ازمیکروبیولوژی موفقیـت چشـمگیری در عملیات اسیدشوئی میکروبی مس ثانویه و فلزاتگرانقیمت مقاوم ، داشته است . اسید شوئی توده ای میکروبی هنوز سـاده تـرین روشموجود است که منجر به کاهش هزینه های سرمایه گذاری اولیه، هزینـه هـای جـاری وموفقیتهـای زیسـت محیطـی مـی شـود . مـوارد کاربرد زیاد این روش در پنج سالاخیرنشان دهنده اولویتها و مزیتهای خوب ایـن روش اسـت ( جدول ۱). پـروژه عظـیماسیدشـوئی توده ای میکروبیِ طلای سولفیدی مقاوم معدن نیومونت۸۰۰۰۰ تن که توسطکمپانی نوادا انجام شد نمونـه بـارزی از موفقیـت این تکنیک می باشد.

 

 

 

 

 

 

نوشته پروژه بیولیچینگ و کاربردهای آن در صنایع مختلف ۵۱ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *